Giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng – Điều kiện và thủ tục