Thay đổi ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề