Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô gồm những thủ tục nào?