Điều kiện thành lập công ty chứng khoán – Thủ tục rõ ràng