Thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh – Tư vấn tại Quang Minh