Hợp đồng góp vốn thành lập công ty bao gồm các điều khoản nào?