Doanh nghiệp mới thành lập chưa phát sinh doanh thu có phải báo cáo hay không?