Doanh nghiệp mới thành lập chưa phát sinh doanh thu có báo cáo không?