Các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp