Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể làm có phức tạp không?