Phân tích và so sánh hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể