Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp tư nhân – Tư vấn Quang Minh