Trách nhiệm của kế toán và nhiệm vụ được quy định như thế nào