Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam với 03 điểm đáng chú ý