Thành lập công ty cổ phần như thế nào là đúng pháp lý và đầy đủ thủ tục?