Doanh nghiệp nhà nước – Các loại hình doanh nghiệp nhà nước hiện nay